Weersverwachting van vandaag:

Max: 28º
Min: 18º

Weersverwachting voor morgen:

Max: 28º
Min: 18º
Aviso Legal

Wettelijke waarschuwing

Krachtens Organieke Wet 15/1999, van 13 december, over de bescherming van Persoonsgegevens (hierna LOPD), Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende Diensten van de Informatiemaatschappij en de Elektronische Handel (hierna LSSICE), en Europese Verordening 2016/679, van 27 april 2016, betreffende de bescherming van fysieke personen over persoonsgegevens en het vrije verkeer ervan (hierna Europese Verordening 2016/679), brengt BALERMA TURISMO, SL de gebruikers op de hoogte van onderstaande informatie:

WIE ZIJN WIJ

De vennootschap BALERMA TURISMO, SL, met maatschappelijke zetel carretera de Guardias Viejas, s/n, 04712 Balerma (Almería), met e-mailadres info@campingbalerma.com, met fiscaal nummer B-55179949, ingeschreven in het Handelsregister van Girona, in boekdeel 2940, boek 0, blad 194, Sectie 8, blad GI-55653, inscriptie 1. N.I.R.T.CM/AL/00047. Regeling STRAND. Klasse 3 sterren, informeert dat ze eigenares is van website en domein www.campingbalerma.com

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

BALERMA TURISMO, SL verstrekt informatie over haar beleid in verband met de verwerking en bescherming van de persoonsgegevens van Gebruikers en Cliënten die worden verzameld door de aanvraag van informatie, werving van diensten via de website of de ontvangst van e-mails.

Het gebruik van deze website maakt de persoon tot Gebruiker.

Opdat de Gebruiker van deze website, www.campingbalerma.com, waarvan BALERMA TURISMO, SL eigenares is, zijn persoonsgegevens kan opgeven, die nodig zijn om het reserveringsformulier te kunnen sturen, dat op voormelde website staat, moet deze Gebruiker meerderjarig zijn.

BALERMA TURISMO, SL biedt de Gebruikers via haar website, de contactinformatie van het bedrijf en een systeem voor online reservaties, waarmee hij de kampeerinstallaties kan reserveren.

Voor de reservering van onze kampeerinstallaties, moet de Gebruiker contact opnemen met BALERMA TURISMO, SL om gedetailleerde informatie te ontvangen over de diensten of om de reservering online af te handelen via de website.

SOORT VAN VERZAMELDE GEGEVENS

BALERMA TURISMO, SL verzamelt een reeks persoonsgegevens om de reserveringen te organiseren voor haar kampeerinstallaties. Deze gegevens worden ook gebruikt om u te kunnen informeren aangaande de verschillende diensten en producten die we bieden en u ons vraagt. Hierna vermelden we de soorten van persoonsgegevens die we verzamelen via het contactformulier, of nadien, wanneer de reservering van onze campingdiensten wordt voltrokken met de eerder vermelde bedoelingen en hoe deze gegevens worden gebruikt.

Contactgegevens: contactgegevens worden gevraagd en opgeslagen, zoals naam, adres, identiteitskaartnummer, telefoonnummer, e-mailadres, enz., om met u contact op te nemen en u de informatie door te geven die u ons vraagt in verband met onze diensten nadat u het contactformulier heeft ingevuld en/of bij reservering van onze kampeerinstallaties, en om welk probleem ook op te lossen of vraag te beantwoorden, om de communicatie tussen beide partijen te bewerkstelligen in verband met de staat en ontwikkeling van de reservering die u ons heeft gevraagd.

Gegevens en economische informatie: de gegevens in verband met betaling of betaalkaart worden gebruikt voor de afhandeling van de betaling voor de diensten die op de kampeerplaats werden gereserveerd.

De legitimatie voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor het afhandelen van de door u gevraagde reserveringen van onze kampeerinstallaties en voor het overhandigen van de informatieaanvragen via ons contactformulier, dat ook dient om uw vragen te beantwoorden die u ons stuurt via het contactformulier op onze website, gebeurt op basis van informatie, prijsopgave en /of prijzen van onze kampeerdienstverlening of die u ons per e-mail stuurt, en op dezelfde wijze worden beantwoord. Eveneens om de dienstverlening in verband met onze kampeerdiensten die u hebt gevraagd en gereserveerd, te organiseren en af te handelen.

Krachtens de LOPD en de Europese Verordening 2016/679, in verband met de door de Gebruiker van de website verstrekte persoonsgegevens via het contactformulier op de site, via ontvangst van door de Gebruiker of Cliënt verzonden e-mails of door een reservering, wordt de Gebruiker en/of Cliënt erover ingelicht dat, met de aanvaarding en kennisname van de Juridische informatie wanneer hij het contactformulier ter aanvraag van om het even welke informatie zoals eerder vermeld, betreffende onze diensten en /of wanneer hij via het reserveringssysteem van onze website een reservering van onze kampeerinstallaties maakt, dan geeft de Gebruiker en /of Cliënt uitdrukkelijk toestemming aan BALERMA TURISMO, SL om zijn persoonsgegevens te verwerken met de enige bedoeling van haar diensten te verlenen en kampeerinstallaties en ook om de door de Gebruikers verstuurde aanvraag tot informatie te beantwoorden. Hij geeft eveneens de toestemming om als communicatiemiddel de e-mail die hij heeft doorgegeven en /of het telefoonnummer aan te wenden om met de Gebruiker en/of Cliënt, de informatie aanvraag en /of consult te beantwoorden, want op deze manier kan hij beantwoord worden en kan de informatie over BALERMA TURISMO, SL, worden doorgestuurd. Bijgevolg zullen de gegevens enkel worden gebruikt om de vraag en /of consult te beantwoorden en ook voor het behandelen en boeken van de reservering van de kampeerinstallatie waarin de cliënt is geïnteresseerd en die hij ons heeft aangevraagd.

De persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt om commerciële mededelingen te versturen met informatie over onze activiteit en nieuwe diensten van BALERMA TURISMO, SL. In dit geval echter op voorwaarde dat de Gebruiker bij het versturen van het contactformulier uitdrukkelijk heeft aanvaard dat hij commerciële mails wens te ontvangen van BALERMA TURISMO, SL, en hij geeft dus in verband hiermee zijn uitdrukkelijke toestemming. De persoonsgegevens door de Gebruiker via het contactformulier doorgegeven, door de ontvangst van e-mails door hem verstuurd of door de reservering van de kampeerinstallaties via het hiervoor op de website geplaatste systeem, zullen automatisch worden behandeld en worden opgeslagen in een bestand met een enkele bestemming en onder de verantwoordelijkheid van BALERMA TURISMO, SL.

BALERMA TURISMO, SL, informeert dat het de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen heeft getroffen om de veiligheid te garanderen van uw persoonsgegevens en de wijziging, behandeling en /of niet toegestane toegang ertoe te voorkomen, krachtens de bepalingen van de LOPD en van de Europese Verordening 2016/679.BELEID VAN VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De vennootschap BALERMA TURISMO, SL informeert dat alle door de Gebruikers via het reserveringsformulier van de website, via ontvangst van gestuurde e-mails of via gebruik van het reserveringssysteem van de kampeerinstallaties van BALERMA TURISMO, SL, verstrekte gegevens niet aan derden zullen worden doorgegeven, behalve indien dit nodig is bij wettelijke verplichting of indien voor het verlenen van de gevraagde dienst zou nodig zijn dat in de context van een contractuele relatie de gegevens zouden worden doorgegeven aan een voor de behandeling ervan bevoegd persoon en op voorwaarde dat deze derde beschikt over de uitdrukkelijke instemming van de Gebruiker om zijn gegevens door te geven.

Bijgevolg verbindt BALERMA TURISMO, SL, zich ertoe om de gegevens te behandelen in geheimhouding en vertrouwelijkheid en daarbij de door de van kracht zijnde normen vereiste nodige veiligheidsmaatregelen in acht te nemen om de veiligheid ervan te garanderen.

De Gebruiker moet zijn uitdrukkelijke toestemming geven opdat BALERMA TURISMO, SL, zijn persoonsgegevens zou mogen behandelen, volgens de gestelde voorwaarden, met een ''clic'' op de link onder het contactformulier en/of het formulier ter aanvraag van reservering van de kampeerinstallaties, onder aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en de voorwaarden voor contract. Pas dan zal hij het formulier kunnen doorsturen en/of de reservering kunnen afhandelen.

TIJDSDUUR TIJDENS DEWELKE WE UW GEGEVENS OPSLAAN

BALERMA TURISMO, SL, zal uw persoonsgegevens behandelen en opslaan voor de tijd die nodig is om u de nodige diensten te verlenen, met andere woorden, zolang u onze klant bent. Uw gegevens zullen dus enkel tijdens de strikt nodige tijd worden bewaard en totdat het doel is bereikt waarvoor ze werden opgeslagen of naargelang het geval, totdat de cliënt zijn recht van tegenstand, annulering of vergeten worden, uitoefent.

Ondanks voorafgaande zullen de persoonsgegevens worden bewaard op een volledig veilige wijze, gedurende de tijd dat er reclamaties en /of verantwoordelijkheden ten gevolge van het beheer van de diensten en van de behandeling van de gegevens zouden rijzen. Nadat deze periode is beëindigd, worden de gegevens geëlimineerd.

WELKE RECHTEN HEEFT U EN HOE KUNT U ZE UITOEFENEN?

BALERMA TURISMO, SL, wil de Gebruikers van haar pagina web ook informeren over het feit dat ze op elk moment volgende rechten kunnen uitoefenen in verband met de persoonsgegevens die ze ons hebben doorgegeven:

  1. Recht op toegang waardoor ze informatie kunnen vragen en gratis krijgen over de behandelde persoonsgegevens, over de herkomst van deze gegevens en over de gedane mededelingen of over wat ermee zal gedaan worden.

  2. Recht op correctie, annulering en tegenspraak waardoor hij de persoonsgegevens kan corrigeren of annuleren wanneer hij ziet dat deze niet correct, onjuist, onpassend of overdreven zijn.

  3. Recht op beperking waardoor hij kan bereiken dat een bepaald gedeelte van zijn gegevens niet worden verwerkt, wanneer de gegevens onjuist zijn en totdat de onjuistheid ervan wordt bevestigd, wanneer de verwerking niet rechtmatig is, wanneer de verantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de doelstellingen van de verwerking en /of wanneer men een wettig belang doet gelden.

  4. Recht van portabiliteit: recht van eigen gegevens te ontvangen die werden doorgegeven en onder beheer staan van een verantwoordelijke voor verwerking, in een gestructureerd formaat, algemeen gebruikt en mechanisch leesbaar zodat ze kunnen worden doorgestuurd naar een andere verantwoordelijke van behandeling zonder dat de verantwoordelijke van behandeling aan wie ze werden doorgegeven, dit kan verhinderen.

  5. Recht op vergeten worden: verwijderen van de persoonsgegevens van de belanghebbende zonder dralen op voorwaarde dat de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor hun doel, dat de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene wordt ingetrokken, wanneer het recht op tegenstand wordt uitgeoefend of de gegevens op een onpassende manier worden behandeld en ook in het geval dat deze gegevens niet meer nodig zouden zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld en / of wanneer de gegevens moeten worden gewist om een wettelijke verplichting na te komen of indien ze verkregen werden via het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij.

Deze rechten worden bepaald in artikelen 15 tot 23 van Europese Verordening (UE) 2016/679, en uitgeoefend via een schrijven met toevoeging van een kopie van de identiteitskaart, dat overhandigd wordt of opgestuurd wordt per post naar de maatschappelijke zetel van BALERMA TURISMO, SL met fiscaal nummer B-55179949, carretera de Guardias Viejas, s/n, 04712 Balerma (Almería), of per e-mail op het mailadres: info@campingbalerma.com
We informeren ook over de mogelijkheid van klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit van het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming.

MEDEDELINGEN EN COMMERCIËLE POST

Om met BALERMA TURISMO, SL, te communiceren moet de Gebruiker zich wenden tot het postadres en /of het elektronische adres bovenaan vermeld. In elk geval, de mededelingen van BALERMA TURISMO, SL, naar de Gebruiker toe, gebeuren volgens de contactgegevens die deze zelf heeft doorgegeven in het contactformulier. Zoals er al eerder is gezegd in deze juridische informatie, aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk dat zijn e-mail wordt gebruikt als geldige procedure voor de uitwisseling van informatie en het doen van mededelingen met BALERMA TURISMO, SL, aangezien hij aanvaardt dat hij deze juridische mededeling heeft begrepen en ermee akkoord gaat vooraleer hij het contactformulier met gegevens stuurt (verschillend van het geval van aanvaarding of niet van de commerciële zendingen zoals eerder in deze juridische informatie al is uiteengezet).Volgens de LSSICE, verstuurt BALERMA TURISMO, SL geen commerciële mededelingen per e-mail indien deze optie niet eerder werd aanvaard door de gebruikers van de website die eerder al het contactformulier hebben gestuurd. Met andere woorden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers naar wie ze commerciële mededelingen sturen, zullen ze dit niet doen. Dus, op het formulier van de website kan de Gebruiker zijn toestemming geven tot het gebruik van zijn gegevens om commerciële informatie te sturen over de diensten en nieuwigheden van BALERMA TURISMO, SL los van de commerciële informatie die op een bepaald moment wordt gevraagd.

Hoewel deze uitdrukkelijke toestemming op elk moment kan worden herroepen door de Gebruiker, met een schrijven naar de maatschappelijke zetel van BALERMA TURISMO, SL, eerder al vermeld, of door een e-mail te sturen. info@campingbalerma.com

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Met de bedoeling van de website te verbeteren, behoudt BALERMA TURISMO, SL, zich het recht voor om alle inhoud en diensten die zij nodig acht, te wijzigen, elimineren of toe te voegen, evenals de vorm en positie waarin deze zijn geplaatst. BALERMA TURISMO, SL, staat toe dat de inhoud van haar site wordt vermeld op andere websites, met de behandeling die deze passend achten.

Hoewel BALERMA TURISMO, SL met de grootste ijver handelt, kan het gebeuren dat sommige data of informatie niet helemaal actueel zijn op het moment waarop de Gebruiker de website raadpleegt. Daarom stelt BALERMA TURISMO, SL duidelijk dat de referenties naar producten en prijzen op de website slechts een oriëntatie zijn en BALERMA TURISMO, SL niet verplichten tot na de uitdrukkelijke bevestiging van een verzoek.

BALERMA TURISMO, SL is onder geen beding verantwoordelijk voor de schade en verantwoordelijkheden die het gevolg kunnen zijn van onwettig of ongepast gebruik van de website waarvan zij eigenares is. Ook niet voor schade en verantwoordelijkheden als gevolg van de toegang, overnemen en /of gebruik door derden, van de inhoud ervan.

De Gebruikers verbinden er zich toe om een correct gebruik te maken van de inhoud en de diensten die BALERMA TURISMO, SL kan bieden op haar website en deze niet te gebruiken voor ongeldige activiteiten of activiteiten die tegen de wet ingaan. BALERMA TURISMO, SL behoudt zich het recht voor om alle nodige burgerlijke en strafrechtelijke handelingen uit te voeren indien het ontdekt dat de eerder vermelde voorwaarden niet worden vervuld of dat er enig ongepast gebruik is gemaakt van de in deze website opgenomen inhoud.

BALERMA TURISMO, SL wil ook informeren dat ze de informatie in haar website (voorstelling, configuratie, inhoud van de website, enz.) kan actualiseren, wijzigen of elimineren zonder voorafgaande waarschuwing, hoewel ze altijd de wettelijke maatregelen van de informatie zal respecteren. BALERMA TURISMO, SL zal niet verantwoordelijk zijn voor de informatie die kan worden verkregen via links op haar site.BALERMA TURISMO, SL verklaart dat het alle nodige maatregelen heeft getroffen, volgens de staat van de techniek en van de technologie, om de werking van haar website te garanderen en het bestaan en overdracht van virussen en van andere voor de Gebruikers schadelijke elementen te voorkomen.

BALERMA TURISMO, SL is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar deze linkt buiten de site zelf. Ze zal ook niet verantwoordelijk zijn voor schade of verlies ten gevolge van de connectie of het gebruik van om het even welke inhoud, product of dienst beschikbaar op websites waarnaar de links verwijzen. BALERMA TURISMO, SL kan ook de beschikbaarheid en de correcte werking niet garanderen van de links naar andere websites.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM.

De inhoud en elementen (teksten, beelden, grafische ontwerpen, video's, audio's, logo's, buttons, kleurencombinaties, structuur, schikking en presentatie van de inhoud.) die deel uitmaken van de website, zijn eigendom van BALERMA TURISMO, SL, en worden gebruikt op grond van een publicitair doel, ter informatie en als reserveringssysteem van de installaties die zij biedt als kampeerplaats. Het is uitdrukkelijk verboden deze website of de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk te reproduceren, zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van BALERMA TURISMO, SL, die zich de het recht voorbehoudt om de nodige wettelijke stappen te ondernemen om de schade en nadelen, berokkend door elke handeling waardoor haar intellectuele of industriële eigendomsrechten, te herstellen.

WIJZIGING VAN DE NORMEN.

BALERMA TURISMO, SL behoudt zich ook het recht voor om deze WETTELIJKE TEKST over privacy en commercieel beleid, te wijzigen met de bedoeling deze aan te passen aan welke wetswijziging ook of aan een nieuwe wetgeving in deze materie.

TOE TE PASSEN WETGEVING.

Voor alle aangelegenheden betreffende de interpretatie, toepassing en naleving van deze Wettelijke tekst en van de Algemene Voorwaarden voor contract, evenals de reclamaties die het gevolg kunnen zijn van het gebruik ervan, behoudt BALERMA TURISMO, SL zich de mogelijkheid voor om burgerlijke en strafrechtelijke handelingen te ondernemen die zij nodig acht in verband met het onrechtmatig gebruik van haar website en de inhoud ervan of van het niet naleven van deze voorwaarden.

De relatie tussen de Gebruiker en BALERMA TURISMO, SL, eigenares van deze website, wordt bepaald door de van kracht zijnde normen van toepassing op het Spaanse grondgebied. Bij om het even welke onenigheid, zien de Cliënten en Gebruikers uitdrukkelijk af van hun eigen of van om het even welke andere rechtsorganisatie en zullen zich onderwerpen aan de Rechtbank van El Ejido.Bereken uw prijs
Reserveringen: